Algemene Voorwaarden Unicole Training & Coaching

Reikwijdte

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van opdrachtgever aan Unicole Training & Coaching.
 • Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Unicole verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Unicole zijn betrokken.

 

Prijzen en Betaling

2.1       Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.2      Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur.

2.3      Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door overmaking naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer.

 

Annulering

 • Annulering dient schriftelijk te geschieden of via een van de onderstaande e-mailadressen: nicole@project-ik.nu & nicole@unicole.nl
  • Bij annulering door opdrachtgever gelden de volgende annuleringskosten:
   • In geval deelname aan een individuele training (niet deel uitmakende van een Traject):
  • tot een maand voor aanvang van de training: 50%
  • vanaf een maand voor aanvang van de training: 100%
   • In geval van deelname aan individuele coaching sessies (niet deel uitmakende van een Traject):
  • 48 tot 24 uur voor aanvang van de coaching sessie: 50% van de gereserveerde tijd x het geldende uurtarief;
  • vanaf 24 uur voor aanvang van de coaching sessie: 100% van de gereserveerde tijd x het geldende uurtarief
   • In geval van deelname aan het coaching- of trainingstraject:
  • Indien onder een opdracht sprake is van een afgesproken reeks van coaching of training sessies (een “Traject”), en het Traject nog niet door een eerste intake, coaching sessie of training is begonnen:
  • tot een maand voor aanvang van het Traject: 50% van de totale prijs voor het Traject;
  • vanaf een maand voor aanvang van het Traject: 100% van de totale prijs voor het Traject
  • Indien onder een opdracht sprake is van een Traject en het Traject al door een eerste coaching sessie of training is begonnen, kunnen daarop volgende coaching- of training sessies binnen het Traject niet worden geannuleerd, maar enkel worden verschoven na voorafgaande toestemming van Unicole in overleg met alle deelnemers, waarbij binnen het Traject slechts sprake mag zijn van maximaal twee (2) verschuivingen.
  • In geval van verschuivingen als bedoeld in dit artikel geldt de volgende vergoedingsregeling:
  • tot maximaal 30 dagen voor aanvang van de desbetreffende training of coaching sessie: gratis;
  • vanaf 30 dagen tot 24 uur voor aanvang van de desbetreffende training of coaching sessie: 50% van de gereserveerde tijd x het geldende uurtarief;
  • vanaf 24 uur voor aanvang van de desbetreffende training of coaching sessie: 100% van de gereserveerde tijd x het geldende uurtarief
  • Indien opdrachtgever -nadat zich eerder twee (2) verschuivingen binnen het Traject hebben voorgedaan– wederom te kennen geeft niet aan een ingeplande coaching sessie of training te kunnen deelnemen, is Unicole gerechtigd het Traject tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige terugbetaling. Indien een deel van de totale overeengekomen prijs voor het Traject nog niet door opdrachtgever is voldaan, wordt dit openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtgever gehouden dit openstaande bedrag op eerste verzoek aan Unicole te voldoen, inclusief de kosten van verschuivingen.
  • Unicole is gerechtigd –indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft- te besluiten om een aangeboden Traject te annuleren. In dat geval wordt het door opdrachtgever overgemaakte bedrag door Unicole teruggestort.

 

Wijzigingen

4.1       Unicole behoudt zich het recht voor aangeboden trainingen, coaching sessies of Trajecten geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen.

4.2      Unicole behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven (tussentijds) te wijzigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Unicole aan opdrachtgever ter beschikking gestelde (coaching- of trainings-)materialen (in welke vorm dan ook) berusten uitsluitend bij Unicole of haar licentiegevers.
 • Door Unicole verstrekte (coaching- of trainings-)materialen zijn slechts voor persoonlijk gebruik van opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever aan derden worden overgedragen of aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Aansprakelijkheid

 • Behoudens opzet of grove schuld van Unicole of haar leidinggevende ondergeschikten is de aansprakelijkheid van Unicole uit hoofde van toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad uitgesloten.

 

Toepasselijk recht & geschillen

7.1       De verhouding tussen een opdrachtgever en Unicole wordt beheerst door het Nederlandse recht.
7.2      Alleen de rechter te Utrecht zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en Unicole kennis te       nemen.